Každá organizácia, ktorá zamestnáva väčší počet ľudí alebo poskytuje služby veľkému počtu klientov na jednom mieste, pracuje s riadením rizík. Najviditeľnejším prejavom takéhoto riadenia rizík sú protipožiarne opatrenia, smernice pre prípad požiaru, vyznačené únikové cesty a rozmiestnené hasiace prístroje. Významnou skupinou rizík sú tiež udalosti spojené so zdravím zamestnancov a klientov.

Pripravenosť poskytnúť pomoc

V dnešnej dobe už nie je v moderných organizáciách možné, aby riadenie tejto skupiny rizík zahŕňalo iba povinné opatrenia v oblasti bezpečnosti práce. Návštevník slušného zariadenia alebo cestujúci vo väčšom hromadnom prostriedku iste očakáva, že v prípade úrazu alebo iného zdravotného problému bude personál pripravený konať viac ako iba nečinne čakať na príchod záchrannej služby.

Málo známym rizikom, ktoré má však najtragickejšie následky je náhla zástava srdca. V našich pomeroch končí vo veľkej väčšine prípadov úmrtím. Napriek tomu, že takéto následky nie sú nutné. Tento stav je daný malou informovanosťou o tejto problematike a z toho vyplývajúcej nedostatočnej pripravenosti na túto krízovú situáciu reagovať.

Srdcová zástava

Srdcová zástava sa obvykle prejaví ako náhla strata vedomia (kolaps) postihnutého a zástava normálneho dýchania. Táto porucha môže postretnúť kohokoľvek, bez rozdielu veku, riziko však vekom stúpa.

Najčastejšou príčinou náhlej srdcovej zástavy je porucha elektrického systému srdca, ktorá spôsobuje komorovú fibriláciu – rýchly, chaotický, smrteľný srdcový rytmus. Srdce prestane pumpovať krv a zaisťovať tak dodávku kyslíku do mozgu a do ďalších životne dôležitých orgánov.

Ak nie je poskytnutá pomoc, smrť nastáva v priebehu niekoľkých minút. Záchranná služba v týchto prípadoch prichádza zvyčajne príliš neskoro. Na Slovensku na túto diagnózu zomiera denne 14 ľudí.

Pozrite si ponuku našich automatizovaných externých defibrilátorov.